WHY IS THE SEA WATER SALTY? (Anh- Việt)

The sea water is salty because minerals (including salts) dissolve into it. The minerals found in rock are dissolved into rainwater when the rain water falls in the land and erodes rock. Then, these dissolved minerals in the rainwater enter streams and rivers, gradually working their way into the sea and oceans. This is a process which is constantly taking place, so the level and concentration of salt in the oceans and seas is always increasing. Some of the minerals are consumed by organisms in the water, but the vast majority of them make up the saltiness of the water.

______TẠI SAO NƯỚC BIỂN MẶN?Nước biển mặn do các khoáng chất (bao gồm cả muối) hòa tan vào nó. Khoáng chất này được tìm thấy trong đá được hòa tan vào nước mưa, khi nước mưa rơi xuống đất và làm xói mòn đá. Các khoáng chất hòa tan trong nước mưa sau đó đi vào sông suối, rồi dần dần đi ra biển và đại dương.Đây là một quá trình diễn ra liên tục, do đó mức độ và nồng độ muối trong các đại dương và biển luôn tăng lên. Một số khoáng chất được các sinh vật trong nước tiêu thụ, nhưng phần lớn chính những khoáng chất này đã tạo nên độ mặn của nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *