Đọc sách giống như phù sa của sông Mekong, mỗi ngày theo con nước lắng tụ một ít, lâu dần sự tích tụ ấy sẽ làm cho đất đai phì nhiêu, mang lại chất dinh dưỡng cho cây trái tốt tươi. Người đọc sách tiếng Anh tư duy được mở mang, kiến thức và trình độ nâng cao.

Reading is like the silt of Mekong River. The silt follows the water stream to accumulate every day, and this accumulation day after day will make the soil fertile, bring nutrients to lush fruits. Similarly, readers who read English books will be open-minded, knowledgeable and advanced day by day.

Trích: TIẾNG ANH CHO TÔI CƠ HỘI NHÌN RA THẾ GIỚI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *