WHAT IS WEATHER

The way in which the Earth’s atmosphere behaves is known as weather. It may be hot or cold, windy or still, raining, snowing or hailing.

The way in which the Earth’s atmosphere behaves is known as weather. It may be hot or cold, windy or still, raining, snowing or hailing. The overall temperature and patterns of weather in a particular place is known as climate. As the weather changes from day to day, therefore, it is very much difficult to […]

THỜI TIẾT LÀ GÌ

Thời tiết là cách thức mà khí quyển của trái đất thể hiện đặc tính của nó. Thời tiết có thể nóng hoặc lạnh, gió hoặc mưa, tuyết hoặc mưa đá.

Thời tiết là cách thức mà khí quyển của trái đất thể hiện đặc tính của nó. Thời tiết có thể nóng hoặc lạnh, gió hoặc mưa, tuyết hoặc mưa đá. Nhiệt độ tổng thể và mẫu thời tiết nói chung tại một nơi nhất định được gọi là khí hậu. Vì thời tiết thay […]