TIẾNG ANH BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU-WHERE DID THE ENGLISH LANGUAGE COME FROM?

More people trying to learn than any other language in the world. English is the language of political negotiations and international business. It has become the international language of science and medicine. International treaties say passenger airplane pilots must speak English.

[Nhiều người đang cố gắng học tiếng anh hơn bất kỳ ngôn ngữ nào khác trên thế giới. Tiếng Anh sử dụng trong đàm phán chính trị và kinh doanh quốc tế. Nó trở thành ngôn ngữ quốc tế trong khoa học và y học. Các hiệp định quốc tế đều yêu cầu tất cả các phi công máy bay chở hành khách phải nói Tiếng Anh].

English is the major foreign language taught in most schools South America and Europe. School children in the Philipines and Singapore begin learning English at an early age. English is the official language of more than seventy-five countries including Britain, Canada, the United States, Australia, and South Africa.

[Tiếng Anh là ngoại ngữ chính được giảng dạy tại hầu hết các trường học ở Nam Mỹ và Châu Âu. Các em học sinh ở Philipin và Singapore bắt đầu học Tiếng Anh ngay từ nhỏ. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của hơn 75 quốc gia trong đó có Anh, Canada, Mỹ, Úc và Nam Phi.]

In countries where many different languages are spoken, English is often used as an official language to help people communicate. India is good example. English is the common language in this country where at least twenty-four languages are spoken by more than one billion people.

[ở các quốc gia sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, tiếng Anh thường được dùng như ngôn ngữ chính thức để giúp mọi người giao tiếp. Ấn Độ là một ví dụ điển hình, Tiếng Anh là ngôn ngữ chung ở nước này, nơi có ít nhất 24 ngôn ngữ được sử dụng bởi hơn 1 tỷ người.]

Where did English language come from? Why has it become so popular?

Tiếng Anh bắt nguồn từ đâu? Tại sao nó lại trở nên quá phổ biến?

To answer these questions we must travel back in time about five thousand years to an area north of the Black Sea in southeastern Europe.

[Để trả lời được những câu hỏi này chúng ta phải quay trở lại khoảng năm ngàn năm trước tại khu vực phía Bắc của Biển Đen ở miền đông nam Châu Âu]

Experts say the people in that area spoke a language called Proto-Indo-European. That language is no longer spoken. Researchers do not really know what it sounded like.

[Các chuyên gia cho biết người dân ở vùng đó nói một thứ tiếng gọi là ngôn ngữ tiền Âu -Ấn. Ngôn  đó không còn được sử dụng. các nhà nghiên cứu không thực sự biết nó như thế nào.]

Yet, Pro-Indo-European is believed to be the ancestor of most European languages that became ancient Greek, ancient German and the ancient Latin.

[Tuy nhiên, ngôn ngữ tiền Âu- Ấn được cho là hình thức sơ khai của hầu hết các ngôn ngữ ở châu Âu, bao gồm những ngôn ngữ đã trở thành tiếng Hy Lạp cổ, tiếng Đức cổ và tiếng Latin cổ.]

Latin disappeared as a spoken language. Yet it left behind three great languages that became modern Spanish, French and Italian. Ancient German became Dutch, Danish, German, Norwegian, Swedish and one of the languages that developed into English.

[Tiếng Latin còn là ngôn ngữ được nói. Tuy nhiên, nó đã để lại 3 thứ tiếng quan trọng là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Ý hiện đại. Tiếng Đức cổ trở thành tiếng Hà Lan, tiếng Na Uy, tiếng Thụy Điển và trong số đó phát triển thành tiếng Anh.]

 

The English language is a result of invasions of the island of Britain over many hundreds of years. The invaders lived along northern coast of Europe.-Tiếng Anh là kết quả của những cuộc xâm lược hòn đảo Anh qua hàng trăm năm. Những kẻ xâm lược sinh sống dọc theo bờ biển phía Bắc châu Âu.

The first invasions were by a people called Angles about one thounsand five hundred years ago. The Angles were a German tribe who crossed the English Channel. Later two more group crossed to Britain. They were the Saxons and Jutes.

[Những kẻ xâm lược đầu tiên là người Angle khoảng 1500 năm trước. Người Angle là một bộ tộc ở Đức. Họ băng qua biển Măng-sơ. Sau đó có thêm 2 bộ tộc khác vượt đến nước Anh. Đó là Saxon và Jute.]

These group found a people called the Celts. Who had lived in Britain for many thousands of years. The Celts and and the invaders fought. After a while, most of the Celts were killed, or made slaves. Some escaped to live in the area that became Wales. Through the years the Saxons, Angles and Jutes mixed their different languages. The result is what is called Anglo-Saxon or Old English.

[Những nhóm người này phát hiện nhóm người gọi là người Celt, họ đã sống ở nước Anh hàng ngàn năm. Người Celt và nhuwngc người xâm lược chiến đấu với nhau. Một thời gian sau phần lớn người Celt bị tiêu diệt hoặc biến thành nô lệ. Một số người trốn thoát đến sống tại khu vực hiện nay là xứ WALES. Qua nhiều năm, người Saxon, người Angle và người Jute pha trộn các ngôn ngữ của họ. kết quả là tiếng Anglo-Saxon hay tiếng Anh cổ được ra đời.]

Old English is extremely difficult to understand. Only a few experts can read this earliest form of English.

[Tiếng Anh cổ vô cung khó hiểu. Chỉ một vài chuyên gia có thể đọc được hình mẫu sơ khai của Tiếng Anh này.]

Several written works have survived from the Old English period. Perhaps the most famous is called Beowulf. It is the oldest known English poem. Experts say it was written in Britain more than one thousand years ago. The name of the person who wrote it is not known.

[Một vài tác phẩm ghi chép còn tồn tại từ thời kỳ tiếng Anh cổ. Có lẽ nỗi là tiếng nhất là Beowulf. Đó là bài thơ tiếng Anh cổ nhất từng biết đến. các chuyên gia cho biết nó được viết ở nước Anh hơn một ngàn năm trước. Không ai biết tên của người viết bài thơ đó.]

Beowulf is the story of a great king who fought against monsters. He was a good king, well liked by his people. A new Book by Seamus Heaney tells this ancient story in modern English.

[ Beowulf là câu chuyện về một vị vua vĩ đại đã chiến đấu chống lại quái vật. Ông là một vị vua tốt, được nhân dân yêu mến. Seamus Heaney viết một quyển sách mới về câu chuyện này bằng tiếng Anh hiện đại.]

The next great invasion of Britain came from the far north beginning about one thousand one hundred years ago. Fierce people called Viking raided the coats areas of Britain. The Viking came from Denmark, Northway anf other northern countries. They were looking to capture trade goods and slaves and take away anything of value.

[Cuộc xâm lược nước Anh tiếp theo xảy ra ở miền bắc xa xôi, vào khoảng một ngàn một trăm năm trước. Những con người hung tợn gọi là VIKING bất ngờ tấn công khu vực bờ biển nước Anh. Người Viking đến từ Đan Mạch, Na Uy và những quốc gia khác ở phía bắc. Họ chiếm đoạt hàng hóa, nô lệ và lấy đi bất cứ thứ gì có giá trị.]

In some areas, the Vikings became so powerful they built temporary bases sometimes became permanent. Later, many Vikings stayed in Britain. Many English words used today come from these ancient Vikings. Words like “sky”, “leg”, “egg”, “crawl, “lift”, and “take” are from the old languages of the far northern countries.

[ Ở một vài vùng, người Viking quá hùng mạnh nên họ xây những căn cứ tạm thời . Những căn cứ tạm thời này đôi khi trở thành lâu dài. Sau đó, nhiều người Viking ở lại nước Anh. Nhiều từ tiếng Anh sử dụng ngày nay bắt nguồn từ người Viking cổ này. Những từ như “sky”,”leg”,”crawl,”lift” và “take” bắt nguồn từ những ngôn ngữ cổ của những quốc gia cực bắc.]

The next invasion of Britain took place more than nine hundred years ago, in ten sixty-six. History experts call this invasion the Norman Conquest. William the Conqueror led it.

[Cuộc xâm lược kế đến xảy ra hơn 900 năm trước, vào năm 1066. Các sử gia gọi đó là cuộc chinh phục của người Norman. William the Conqueror dẫn đầu cuộc xâm lược này.]

The Normans were a French-speaking people from Normandy in the north France. They became the new rulers of Britain. These new rules spoke only French for several hundred years. It was the most important language in the world at that time. It was the language of educated people. But the common people of Britain still spoke Old English.

[Người Norman là người nói tiếng Pháp từ vùng Normandy ở miền bắc nước Pháp. Họ trở thành những người cai trị ở nước Anh. Những người cai trị mới này chỉ nói tiếng Pháp đã mấy trăm năm. Đây là ngôn ngữ quan trọng nhất thế giới vào lúc đó. Nó là ngôn ngữ của những người trí thức. Nhưng thường dân của nước Anh vẫn nói tiếng Anh cổ.]

Old English took many words from the Norman French. Some of these include “damage”, “prison”, and “marriage”. Most English words that describe law and government come from Norman French. Words such as “jury”, “parliament”, and “justice”.

[Tiếng Anh cổ lấy nhiều từ, từ tiếng Pháp của người của Norman. Một vài  từ là “damage”’ “prison” và “ marriage”. Hầu hết những từ tiếng Anh mô tả luật và nhà nước đều bắt nguồn từ tiếng Pháp của người Norman. Những từ như “jury”’’ “ parliament và” justice”.]

The French language used by the Norman rulers greatly changed the way English was spoken by eight hundred years ago. English became what language experts call Middle English. As time passed, the ruling Normans no longer spoke true Ffrench. Their language had become a mix of French and Middle English.

[ Tiếng Pháp được sử dụng bởi những người cai trị Norman đã thay đổi rất lớn cách nói tiếng Anh vào 800 năm trước. Tiếng Anh trở thành thứ tiếng được các chuyên gia ngôn ngữ gọi là Tiếng Anh trung cổ. Thời gian trôi qua, những người Norman thống trị không còn nói tiếng Pháp gốc nữa. Ngôn ngữ của họ là sự pha trộn giữa tiếng Pháp và tiếng Anh trung cổ.]

Middle English sounds like modern English. Tiếng Anh trung cổ giống như tiếng Anh ngày nay.

But it is very difficult to understand now. Many written works from this period have survived. Perhaps the most famous was written by Geoffrey Chaucer, a poet who lived in London and died there in fourteen hundred. Chaucer’s most famous work is “ The Canterbury Tales” written more than six hundred years ago.

[Nhưng nó rất khó hiểu. nhiều bản viết ở gia đoạn này vẫn còn tồn tại. có lẽ bản nổi tiếng nhất được viết bởi Geoffrey Chaucer, một nhà thơ sống ở London và qua đời ở đó vào năm 1400. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Chaucer là “ The Canterbury Tales”, được viết hơn 600 năm trước.]

English language experts say Geoffrey Chaucer was the first important writer to use the English language. They also agree that Chaucer’s great Middle English poem gives us a clear picture of the people of his time.

[ Các chuyên gia tiếng Anh cho biết Geoffrey Chaucer là nhà văn lớn đầu tiên sử dụng tiếng Anh. Họ cũng đồng ý rằng bài thơ của Chaucer cho chúng ta thấy  được một bức tranh rõ nét về con người ở thời của ông.]

Some people described in “The Canterbury Tales” are wise and brave, some  are stupid and foolish. Some believe they are extremely important. Some are very nice, others are mean. But they all still seam real.

[Một số nhân vật được miêu tả trong “ The Canterbury Tales” là những người khôn ngoan và dung cảm, một số nhân vật khác lại dại dột và ngớ ngẩn. Một số người cho là họ rất quan trọng. một số rất tốt bụng, những người khác rất đê tiện. Nhưng tất cả họ đều có vẻ có thực.]

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *