OUR WORLD

  1. ASIA

The largest of the seven continents, Asia occupies one – third of the world’s total land area. Much of the continent is uninhabited. The inhospitable north is a cold land of tundra. Parched deserts and towering mountains take up large areas of the central region. Yet Asia is the home of well over half of the world’s population, most of whom live around the outer rim. China alone has more than 1,300 million people, and India has more than one billion. Altogether, Asia contains 48 nations, and many times this number of people, languages, and cultures. It has five main zones. In the north is the Russia Federation. Part of this is in Europe, but the vast eastern region, from the Ural Mountains to the Pacific Ocean, is in Asia. The Pacific coast, which includes China, Korea and Japan, is known as the Far East. To the south of this lie the warmer, more humid countries of Southeast Asia. India and Pakistan are the principal countries of the India subcontinent in south Asia. One of the world’s first civilizations began here, in the Indus Valley. Bordered by the Mediterranean and Arabian seas, the Middle East lies to the west where Europe, Asia, and Africa meet.

Châu Á

Là lục địa lớn nhất trong số bảy lục địa, châu Á chiếm một phần ba tổng diện tích đất của thế giới. Phần lớn diện tích của lục địa này không có người ở. Phía Bắc không trú ngụ được là vùng lãnh nguyên lạnh lẽo. Các sa mạc và các ngọn núi cao chót vót chiếm các diện tích lớn ở ngay vùng trung tâm châu lục. Tuy nhiên, châu Á là nơi cư ngụ của hơn nửa dân số thế giới, hầu hết những người này sống xung quanh rìa bên ngoài. Chỉ riêng Trung Quốc đã có hơn một tỷ ba tram triệu người, Ấn Độ có hơn một tỷ. Nói chung, châu Á có 48 quốc gia và số dân tộc, ngôn ngữ, và các nền văn hóa cao hơn gấp nhiều lần con số này. Nó có năm vùng chính. Ở phía Bắc là Liên Bang Nga. Một phần của nước này thuộc về châu Âu, nhưng vủng rộng lớn ở phía Đông từ các ngọn núi Ural cho đến Thái Bình Dương, đều thuộc châu Á. Vùng bờ biển Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản, được gọi là vùng Viễn Đông. Về phía nam của vùng này là các quốc gia Đông Nam Á có khí hậu ấm và ẩm ướt hơn. Ấn Độ và Pakistan là các quốc gia chính của tiều lục địa Ấn Độ ở Nam Á. Một trong các nền văn minh đầu tiên của thế giới đã bắt đầu ở đây, trong thung lung Indus. Giáp với biển Địa Trung Hải và biển Ả Rập là Trung Đông, vùng này nằm ở phía Tây, nơi giao nhau của châu Âu, châu Á và châu Phi.

  1. MIDDLE EAST

The hot, dry lands of the Middle East occupy the southwest corner of Asia. Almost the entire Arabian peninsula, between the Red Sea and the Gulf, is desert. To the north, in Iraq and Syria, lie the fertile valleys of the rivers Tigris and Euphrates. Most of the people of the Middle East are Arabs, and speak Arabic.

TRUNG ĐÔNG

Các vùng đất khô, nóng của Trung Đông chiếm giữ góc phía tây nam của châu Á. Gần như toàn bộ bán đảo Ả Rập nằm giữa Biển Đỏ và vùng Vịnh, đều là vùng sa mạc. phía Bắc của Iraq và Syria là các thung lung màu mỡ của các con song Tigris và Eupharates. Phần lớn người Trung Đông đều là người Ả Rập và nói tiếng Ả Rập.

 

 

  1. ACIENT TRADE ROUTES

Even 2,000 years ago, there was trade between the Far East and Europe. Traders carried silk, spices, gems, and pottery. They followed overland routes across India and Pakistan, past the Karakoram mountains. These trade routes were known as the Silk Road; they are still used today.

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THƯƠNG CỔ

Cách đây khoảng 2000 năm, có sự giao thương giữa Viễn Đông và châu Âu. Các thương gia mang tơ lụa, đồ gia vị, đá quí, và đồ sứ. Họ đi theo các tuyến đường ngang qua Ấn Độ và Pakistan, xuyên qua dãy núi Karakoram. Các tuyến đường buôn ban này được gọi là con đường tơ lụa; ngày nay chúng hiện vẫn được sử dụng.

  1. TROPICAL RAIN FOREST

The warm, damp climates of much of Southeast Asia provides the perfect conditions for tropical rain forests, which thrive in countries such as Burma (Myanmar) and Malaysia. the forests are the habitat for a huge variety of wildlife, and are home to tribes of people whose way of life has not changed for centuries.  But because many of the forest trees are beautiful hardwoods, the logging industry is now cutting down the forests at an alarming rate to harvest the valuable timber.

CÁC KHU RỪNG MƯA NHIỆT ĐỚI

Khí hậu ấm áp và ẩm ướt của phần lớn khu vực Đông Nam Á tạo điều kiện hoàn hảo cho rừng mưa nhiệt đới phát triển ở các quốc gia như Myanmar và Malaysia. Các khu rừng này là nơi sinh sống của nhiều loại động vật hoang dã, và là nơi ở của các bộ tộc mà lối sống của họ không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Nhưng bởi nhiều cây rừng là loại gỗ cứng tốt, nên ngành công nghiệp gỗ hiện đang chặt phá các khu rừng để lấy gỗ quí với tốc độ đáng báo động.

  1. KOREA

The Korean peninsula juts out from northern China towards Japan. The two Korean nations were at war between 1950 and 1953. They have lived in constant mistrust of each other since the war ended, but are now trying to mend the division between them. The climate favour rice growing, with warm summers and icy winters.

TRIỀU TIÊN

Bán đảo Triều Tiên nhô ra từ phía bắc Trung Quốc hướng về Nhật Bản. Hai dân tộc Triều Tiên đã gây chiến với nhau trong giai đoạn từ năm 1950 đến 1953. Họ vẫn sống trong tình trạng hoài nghi lẫn nhau kể từ khi chiến tranh kết thúc, nhưng hiện nay họ đang cố gắng hàn gắn mối bất đồng giữa họ. với mùa hè ấm áp và mùa đông băng giá, khí hậu ở đây thuận lợi cho việc trồng lúa.

  1. RIVER YANGTZE

The Yangtze, the world’s third-longest river, flow 6,380km through the middle of China, from its source in Tibet to the sea at Shanghai. In 1997, the first stage was completed on the Three  Gorges Dam, China’s largest construction project since the building of the Great Wall.

SÔNG DƯƠNG TỬ

Sông Dương Tử là con sông dài thứ ba thế giới, có chiều dài 6380km chảy qua miền Trung của Trung Quốc, bắt thượng nguồn ở Tây Tạng đổ ra biển ở Thượng Hải. Vào năm 1997, đoạn đầu tiên của Đập Tam Hiệp được hoàn tất. Đây là dự án xây dựng lớn nhất của Trung Quốc kể từ khi xây dựng Vạn Lý Tường Thành.

  1. PROSPERITY

Some Asian countries, such as Japan and Singapore, are among the world’s most prosperous nations. The discovery of oil in a number of other countries, such as Saudi Arabia in the Middle East, and Brunei in Southeast Asia, has made them very wealthy.

SỰ THỊNH VƯỢNG

Một số quốc gia châu Á như Nhật Bản và Singapore, nằm trong số những quốc gia phồn vinh nhất trên thế giới. việc phát hiện dầu mỏ ở một số quốc gia khác chẳng hạn như Ả Rập Saudi ở Trung Đông và Brunei ở Đông Nam Á, đã làm cho các nước này trở nên rất giàu có.

  1. FAR EAST

East Asia is often called the Far East. In the 19th century,  European traders and travellers used this name to distinguish east Asia from the Middle East. The Far East includes China, Japan and Korea.

VÙNG VIỄN ĐÔNG

Đông Á thường được gọi là Viễn Đông. Vào thế kỷ thứ 19, các thương gia và du khách châu Âu dùng tên này để phân biệt Đông Á với Trung Đông. Vùng Viễn Đông bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên.

  1. SOUTHEST ASIA

Many different people live in the warm, tropical southeastern corner of Asia. There are ten independent countries in the region. Some of them-Burma (Myanmar), Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam – are on the mainland attached to the rest of Asia. Further south lie Brunei, Malaysia, and the tiny island nation of Singapore, Indonesia stretches across the foot of the region. It is a scattered nation of more than 13,500 islands. The islands of the Philippines are to the east. Although some of these countries are very poor, Southeast Asia as a whole has one of the most rapidly developing economies in the world.

ĐÔNG NAM Á

Nhiều dân tộc khác nhau sinh sống ở phía Đông Nam nhiệt đới ấm áp của châu Á. Có mười quốc gia độc lập ở vùng này, trong đó một số nước trong đó – Myanmar, Lao, Thailan, Campuchia và Việt Nam – nằm trên đất liền gắn với phần còn lại của châu Á. Ở phía nam xa hơn là Brunei, Malaysia, và tiểu đảo quốc Singapore, Indonesia kéo dài qua  phía dưới của vùng này. Nó là một quốc gia rời rạc với hơn 13,500 hòn đảo. Các hòn đảo của Philippines nằm ở phía Đông Nam Á này rất nghèo, nhưng nói chung Đông Nam Á là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

  1. INDIA SUBCONTINENT

The triangular landmass of south Asia extends south from the Himalaya Mountains to the warm waters of the Indian Ocean. This region is also known as the Indian subcontinent. It includes not only India but also Pakistan, Nepal, Bangladesh, and Bhutan. At the very southern tip of India lies the island nation of Sri Lanka.

TIỂU LỤC ĐỊA ẤN ĐỘ

Khu vực đất đai rộng lớn hình tam giác ở Nam Á kéo dài từ phía nam dãy Himalaya đến các hải phận ấm áp của Ấn Độ Dương. Vùng này còn được gọi là tiểu lục địa Ấn Độ. Nó không chỉ bảo gồm Ấn Độ mà còn có Pakistan, Nepal, Bangladesh, và Bhutan. Ở tận cùng mũi phía nam của Ấn Độ là đảo quốc Sri Lanka.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *