"Nơi tình yêu tiếng anh thăng hoa, nơi cơ hội mở cửa"

TÀI LIỆU DU LỊCH

The Mongol Empire existed during the 13th and 14th centuries; it became the largest contiguous land empire in history.

MONGOL EMPIRE

In the late 1100s, a master chieftain united a group of wandering tribes into a powerful army. He was called Genghis Khan; the tribes were

Read More »
Các thành phố ma là những thành phố đã có thời vốn rất náo nhiệt, nhưng vì một lý do nào đó, người dân đã rời đi, để lại thành phố trống không

THÀNH PHỐ MA

Các thành phố ma là những thành phố đã có thời vốn rất náo nhiệt như nhiều thành phố khác ở miền Tây nước Mỹ.

Read More »
Pollution exists in many forms and affects many different aspects of Earth’s environment

POLLUTION

Pollution exists in many forms and affects many different aspects of Earth’s environment. The main types of pollution are Air pollution, Water pollution, Soil pollution,

Read More »
Ô nhiễm tồn tại dưới nhiều dạng và ảnh hưởng tới nhiều mặt khác nhau của môi trường trái đất.

Ô NHIỄM

Ô nhiễm tồn tại dưới nhiều dạng và ảnh hưởng tới nhiều mặt khác nhau của môi trường trái đất. Các kiểu ô nhiễm chính

Read More »
Soil is formed from the weathering of rocks and minerals.

SOIL

The formation of soil is a very long term process. Nearly 1.000 years for the formation of soil. Soil is formed from the weathering of

Read More »
Volcanoes are the part of the process of bringing material from the deep interior of a planet and spilling it forth on the surface. Eruptions also eject new molecules into the atmosphere.

VOLCANOES

Volcanoes are the part of the process of bringing material from the deep interior of a planet and spilling it forth on the surface. Eruptions

Read More »
Núi lửa là một phần của quá trình mang chất từ sâu trong lòng của một hành tinh và phun lên bề mặt của nó. Sự phun trào cũng đẩy các phân tử mưới vào trong khí quyển

NÚI LỬA

Núi lửa là một phần của quá trình mang chất từ sâu trong lòng của một hành tinh và phun lên bề mặt của nó.

Read More »
The high ground, which has a height of over 300m, is a mountain. The hill is a smaller form of mountain

MOUNTAINS

The high ground, which has a height of over 300m, is a mountain. The hill is a smaller form of mountain. How Many Types the

Read More »
Núi là vùng đất cao, trên 300 mét là núi. Đồi là dạng nhỏ hơn núi

NÚI

Núi là vùng đất cao, trên 300 mét là núi. Đồi là dạng nhỏ hơn núi Núi Được Chia Thành Mấy Loại? Núi được chia

Read More »