MONGOL EMPIRE

The Mongol Empire existed during the 13th and 14th centuries; it became the largest contiguous land empire in history.

In the late 1100s, a master chieftain united a group of wandering tribes into a powerful army. He was called Genghis Khan; the tribes were the Mongols. All were toughened by a harsh life spent herding on the treeless plains of northeastern Asia. Determined to train the best army of his time, Genghis built up […]

ĐẾ QUỐC MÔNG CỔ

Đế quốc Mông Cổ đã nổi lên là một thế lực lớn trong thế kỷ 13 bằng hàng loạt các cuộc xâm chiếm và chinh phục suốt Trung và Tây Á, cho đến những năm 1240 đã chạm đến tận Đông Âu.

Vào cuối những năm 1100, một thủ lĩnh tài ba đã thống nhất các bộ tộc du mục thành một đội quân hùng mạnh. Đó là Thành Cát Tư Hãn; các bộ tộc đó là những người Mông Cổ. Tất cả các bộ tộc này đã quen chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt khi sống […]

GHOST TOWNS

Ghost towns were once animated towns like many others, Then, for one reason or another, the residents moved away, and the towns resembled empty movie sets-places with a lot of buildings but no people

Ghost towns were once animated towns like many others in the western United States. Then, for one reason or another, the residents moved away, and the towns resembled empty movie sets-places with a lot of buildings but no people. Today, each ghost town is different. Some ghost towns have a few residents. Others don’t have […]

THÀNH PHỐ MA

Các thành phố ma là những thành phố đã có thời vốn rất náo nhiệt, nhưng vì một lý do nào đó, người dân đã rời đi, để lại thành phố trống không

Các thành phố ma là những thành phố đã có thời vốn rất náo nhiệt như nhiều thành phố khác ở miền Tây nước Mỹ. Sau đó, vì một lý do nào đó mà cư dân đã dọn đi, và các thành phố này giống như các phim trường trống- nhiều nhà cửa nhưng chẳng […]

POLLUTION

Pollution exists in many forms and affects many different aspects of Earth’s environment

Pollution exists in many forms and affects many different aspects of Earth’s environment. The main types of pollution are Air pollution, Water pollution, Soil pollution, solid waste, Hazardous waste and Noise pollution. What Are the Causes of Air Pollution? Air pollution is caused by the gases and smoke, which are produced by burning fuel, such […]

Ô NHIỄM

Ô nhiễm tồn tại dưới nhiều dạng và ảnh hưởng tới nhiều mặt khác nhau của môi trường trái đất.

Ô nhiễm tồn tại dưới nhiều dạng và ảnh hưởng tới nhiều mặt khác nhau của môi trường trái đất. Các kiểu ô nhiễm chính là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, các chất thải rắn, các chất thải nguy hiểm và ô nhiễm tiếng ồn. Những Nguyên Nhân Ô Nhiễm […]

SOIL

Soil is formed from the weathering of rocks and minerals.

The formation of soil is a very long term process. Nearly 1.000 years for the formation of soil. Soil is formed from the weathering of rocks and minerals. The surface rocks break down into smaller pieces through the process of weathering and mix with the organic matter, thus, forming the soil. Three Main Types of […]

ĐẤT

Đất được hình thành từ sự phong hóa đá và chất khoáng

Sự hình thành đất là một quá trình rất dài. Gần 1000 năm là khoảng thời gian cần thiết cho sự hình thành đất. Đất được hình thành từ sự phong hóa đá và chất khoáng. Các đá bề mặt vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ trong suốt quá trình phong hóa và hòa trộn […]

VOLCANOES

Volcanoes are the part of the process of bringing material from the deep interior of a planet and spilling it forth on the surface. Eruptions also eject new molecules into the atmosphere.

Volcanoes are the part of the process of bringing material from the deep interior of a planet and spilling it forth on the surface. Eruptions also eject new molecules into the atmosphere. What Are Volcanoes? Volcanoes are conical hills with a tunnel shaped hollow from which the eruption of hot materials take place. Name of […]

NÚI LỬA

Núi lửa là một phần của quá trình mang chất từ sâu trong lòng của một hành tinh và phun lên bề mặt của nó. Sự phun trào cũng đẩy các phân tử mưới vào trong khí quyển

Núi lửa là một phần của quá trình mang chất từ sâu trong lòng của một hành tinh và phun lên bề mặt của nó. Sự phun trào cũng đẩy các phân tử mới vào trong khí quyển. Núi Lửa Là Gì? Các ngọn núi lửa là những ngọn đồi hình nón với một vết […]

MOUNTAINS

The high ground, which has a height of over 300m, is a mountain. The hill is a smaller form of mountain

The high ground, which has a height of over 300m, is a mountain. The hill is a smaller form of mountain. How Many Types the Mountains Are Divided? Mountains are divided into four types according to their mode of origin. They are Fold mountains, Block mountains, Volcanic mountains and Residual mountains. What Are Old Mountains? […]

NÚI

Núi là vùng đất cao, trên 300 mét là núi. Đồi là dạng nhỏ hơn núi

Núi là vùng đất cao, trên 300 mét là núi. Đồi là dạng nhỏ hơn núi Núi Được Chia Thành Mấy Loại? Núi được chia thành bốn loại theo nguồn gốc của chúng. Chúng là những núi gấp, những dãy núi được hình thành tự nhiên, núi lửa và các núi còn lại. Núi Già […]

HOW DO LEGEND AND SEASONAL CHANGE COMBINE TO MAKE THE MID-AUTUMN FESTIVAL?

How Do Legend and Seasonal Change Combine to Make the Mid-autumn Festival?

According to one folk tale, autumn is when the ethereal husband and wife, the Herd-boy (Ngưu Lang) and the Weaving-girl (Chức nữ), are allowed to meet. The two spend the rest of the year separated by the Milky Way. During lunar Mid-Autumn, their tears fall to the earth in a light rain called “ngâu rain”, […]

WHAT ARE THE MOST POPULAR DISHES EATEN DURING THE MID-AUTUMN FESTIVAL?

Moon cakes are a sweet specialty found throughout Viet Nam in Mid-Autumn

Moon Cakes These are a sweet specialty found throughout Viet Nam in Mid-Autumn. If a cake is perfectly made, one can finish the entire treat without feeling bloated. If not, then even one slice can seem too much. The recipe determines how delicious, rich, or soft a cake is and how long it will last […]