UNITED NATIONS

 

In 1945, AT THE END of the World War II, the nations that opposed Germany, Italy and Japan decided that such a war must never be repeated. They set up the United Nations, with the aim of preventing future conflicts, and drew up the United Nations Charter. The United Nations (UN) met for the first time in San Francisco in 1945. Today, 193 nations belong to the UN. The UN consists of six main organs: the General Assembly, the Security Council, the Secretariat, the Economic and Social Council, the Trusteeship, the Trusteeship Council, and the International Court of Justice. Each is concerned with world peace and social justice. The UN also has agencies which deal with global issues such as health. Each member nation of the UN has a seat in the General Assembly: 15 nations sit on the Security Council. The UN is not without problems. Its members often disagree, and it suffers financial difficulties.

Dịch:  LIÊN HIỆP QUỐC

Vào năm 1945, khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia chống lại Đức, Ý và Nhật quyết định rằng một cuộc chiến tương tự sẽ không bao giờ được phép tái diễn nữa. Họ đã đứng ra thành lập Liên Hiệp Quốc với mục đích ngăn chặn các xung đột trong tương lai, và soạn thảo hiến chương Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc họp lần đầu tiên tại San Francisco vào năm 1945. Ngày nay đã có 192 quốc gia thuộc vê Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc gồm có sáu cơ quan chính là Đại Hội Đồng, Hội Đồng Bảo an, Cơ quan Tổng Thư ký, Hội đồng Kinh tế Xã hội, Hội đồng Ủy trị, và Tòa án Quốc tế. Mỗi cơ quan đều quan tâm đến hòa bình thế giới và công bằng xã hội. Liên Hiệp Quốc cũng có các cơ quan giải quyết các vấn đề toàn cầu như vấn đề y tế. Mỗi quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đều có một chân trong Đại Hội Đồng; có 15 quốc gia là thành viên của Hội Đồng Bảo an. Liên Hiệp Quốc không phải là không có vấn đề. Các thành viên của Liên Hiệp Quốc thường bất đồng ý kiến và gặp khó khăn về tài chính.

SECURITY COUNCIL

The aim of Security Council is to maintain peace in the world. It investigates any event which might lead to fighting. The council has five permanent members- Britain, the United States, the Russian Federation, France and China and 10 members elected for two years each.

DỊCH: HỘI ĐỒNG BẢO AN

Mục đích của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình thế giới. Cơ quan này điều tra bất kỳ sự kiên nào có thể dẫn đến giao chiến. Hội đồng Bảo an có năm thành viên thường trực: Anh, Mỹ, Liên Bang Nga, Pháp và Trung Quốc – và mười thành viên được bầu chọn hai năm một lần.

 

UNITED NATIONS

The headquarters of the UN in New York City, United States, is where the General Assembly and Security Council meet, as well as many of the specialist agencies of the organization. Politicians from every member nation come to New York to address the UN, and many international disputes and conflicts are settled here.

DỊCH:  LIÊN HIỆP QUỐC

Trụ sở của Liên Hiệp Quốc nằm ở thành phố New York, Hoa Kỳ, là nơi họp mặt của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an, cũng như nhiều cơ quan chuyên trách khác của tổ chức này. Chính trị gia của mỗi quốc gia thành viên đến New York để phát biểu tại Liên Hiệp Quốc và nhiều vụ tranh chấp quốc tế cũng như những cuộc xung đột cũng được giải quyết tại đây.

 

UNICEF

The United Nations Children’s Fund is one of the most successful agencies of the UN. UNICEF was originally founded to help child victims of World War II. The fund now provides education, health care, and medical help for children across the world, particularly in areas devastated by war or famine. Much of its work takes place in the poorer countries of Africa and Asia.

DỊCH: UNICEF

Qũy Nhi đồng Liên Hiệp Quốc là một trong những cơ quan thành công nhất của Liên Hiệp Quốc. UNICEF ban đầu được thành lập để giúp đỡ các nạn nhân trẻ em trong thế chiến thứ hai. Hiện nay, quỹ này giúp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, điều trị y tế cho trẻ em trên khắp thế giới, đặc biệt trẻ em ở các vùng bị tàn phá bởi chiến tranh hoặc nạn đói. Phần lớn hoạt động của UNICEF diễn ra ở các quốc gia nghèo ở châu Phi và châu Á. 

UN Symbol

The symbol of the United Nations consists of a map of the world surrounded by a wreath of olive branches, symbolizing peace.

Dịch: Biểu tượng của Liên Hiệp Quốc

Biểu tượng của Liên Hiệp Quốc là một bản đồ thế giới được bao quanh bởi một vòng nhánh Ôliu tượng trưng cho hòa bình.

PEACEKEEPING

The UN is sometimes called on to send a peacekeeping force to a country in order to prevent war. In 1989, a UN force was sent to Namibia, southern Africa, to supervise the elections that led to Namibia’s independence. More recently, UN forces were sent to guard food supplies in war-torn Bosnia and Croatia.

Dịch:  Giữ gìn hòa bình

Đôi khi Liên Hiệp Quốc được kêu gọi gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến một quốc gia để ngăn chặn chiến tranh. Vào năm 1989, lực lượng Liên Hiệp Quốc đã được gửi đến Namibia miền Nam châu Phi để giám sát cuộc bầu cử cho nền độc lập của Namibia. Gần đây nhất, lực lượng Liên Hiệp Quốc đã được gửi đến để bảo vệ các nguồn cung cấp lương thực trong cuộc chiến giữa Bosnia và Croatia.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *