CON ĐƯỜNG TƠ LỤA-SILKROAD

THE SILK ROAD is a great East to West trade route and vehicle for cross-culture exchange started in the second century BC. It was first  traveled by the adventure of Zhang Qian started the journey to the far West for the political contact with Yuezhi, a nomadic tribe in 138 BC. But, it was only in 1870s that the geographer, Ferdinand von Richthofen gave the name by which we now know as the Silk Road.

Dịch: Con đường tơ lụa là một tuyến đường buôn bán lớn từ Đông sang Tây để giao lưu trao đổi văn hóa bắt đầu vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Lần đầu tiên nó được du hành bởi cuộc mạo hiểm của tướng Trương Khiên vốn đã bắt đầu chuyến đi đến vùng Viễn Tây để liên lạc quân sự với Yuezhi, một bộ tộc du cư, vào năm 138 trước Công nguyên. Những chỉ vào những năm 1870 nhà địa lý Ferdinand von Richthofen mới khai sinh ra cái tên mà chúng ta biết ngày nay là Con Đường Tơ Lụa.

The general zhang qian was sent by emperor wudi of the Han dynasty (206 BC-AD 220) to recruit the Yuezhi, who were the enimies of the xiongnu in the second century BC. As Yuezhi tribe, xiongnu was also a nomadic group who attempted to invade the kansu province of Han Dynasty. Because the Xiongnu could not be restrained with any lasting effects, Emperor Wu decided to look for an alliance with Yuezhi who had been defeated by their enemies Xiongnu and driven to the lli valley, the western fringes of the Taklamakan Desert. As a result, general Zhang Qian with a caravan of 100 men set out the first travel from Chang’an the capital of Han Dynasty, to the far West of the area beyond the Great Wall.

Dịch: Tướng Trương Khiên được Hán Vũ đế 9 206 trước Công nguyên-220 sau Công nguyên cử đi chiêu mộ người Yuezhi ( Nguyệt Chi) vốn là kẻ thù của bộ tộc Hung Nô vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên. Cũng giống như bộ tộc Yuezhi, Hung Nô cũng là một bộ tộc du cư đã cố gắng xâm lược tỉnh Kansu của triều đình nhà Hán. Khi không thể ngăn được Hung Nô với bất kỳ hậu quả lâu dài nên Hán Vũ đế đã quyết định tìm sự liên minh với Yuezhi người đã bị kẻ thù của họ là quân Hung Nô đánh bại và dồn đến thung lũng Ili, rìa phái Tây sa mạc Taklamakan. Kết quả là tướng Trương Khiên với lữ đoàn gồm 100 người đã bắt đầu chuyến đi đầu tiên từ Trường An, kinh đô của triều đình  nhà Hán, về phía viễn Tây của vùng nằm bên ngoài Vạn Lý Trường thành.

Howerver, in order to reach Yuezhi, Zhang Qian with his caravan had to went cross the territory of Xiongnu. Unfortunately, soon after he left china, xiongnu captured his group. Zhang Qian and the rest of reminders were in prison for ten years, during which time he married a nomad wife who had a son with him. Due to the will of complete his original mission. Zhang Qian one day seized the chance and escaped with other reminders. He continued the journey west toward the northern Silk Road to Kashgar and Ferghana. Finally in 128 BC, Zhang Qian had reached the destination, Yuezhi. However, he was surprised by Yuezhi people. Yuezhi was living in peace and well settled in the various oases of Central Asia and no longer interested in taking their revenge on the Xiongnu.

DỊCH: Tuy nhiên, để đến được với người Yuezhi, Trương Khiên và lữ đoàn của ông phải đi qua lãnh địa của người Hung Nô. Không may, ngay sau khi rời Trung Hoa, người Hung Nô đã bắt giữ lữ đoàn của ông. Trương Khiên và những người còn lại bị giam cầm trong 10 năm, trong khoảng thời gian này ông đã cưới một người vợ dân ngụ cư và có một con trai với ông. Do nguyện vọng hoàn thành nhiệm vụ ban đầu của mình, một ngày nọ Trương Khiên đã bắt lấy cơ hội và trốn thoát cùng với những người khác. Ông tiếp tục cuộc hành trình từ phía Tây tiến về con đường tơ lụa phía bắc đến Kashgar và Ferghana. Cuối cùng vào năm 128 trước Công nguyên, Trương Khiên đã đến đích, tức là Yuezhi. Tuy nhiên , người Yuezhi đã làm ông ngạc nhiên. Người Yuezhi sống thanh bình và định cư sung túc ở các ốc đảo khác nhau thuộc Trung Á và không còn quan tâm đến việc trả thù người Hung Nô.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *