ACIENT BRITAIN

 

The term Acient Britain describes the period of British history from about 3500 B.C. until the Romans invaded in A.D.43. Prehistoric people had lived in Britain for many thousands of years before this, but evidence shows that real changes began during the Neolithic, or New Stone Age, when early people in Britain, like those elsewhere, learned to make pottery, and to grow their own food by faming.

(Thuật ngữ anh quốc cổ mô tả thời kỳ lịch sử của Anh từ khoảng 3500 năm trước công nguyên cho đến khi người LA MÃ xâm lăng vào năm 43 sau công nguyên. Những người tiền sử đã sống ở Anh trong nhiều năm trước đó, nhưng bằng chứng cho thấy rằng những thay đổi thật sự bắt đầu xảy ra trong thời kỳ NEOLITHIC hay Thời Đại đồ đá mới, khi những người đầu tiên ở ANH, giống như những người ở nơi khác, học cách làm gốm là trồng cây lương thực cho riêng mình.)

They were also the first people in Britain to leave behind large-scale monuments, which they built with simple stone tools. They, and the people of the Bronze and Iron Ages, who included the Celts, are known as Acient Britons. They lived in a harsh environment, but developed stunning art, and became skilled warriors.

( Họ cũng là những người đầu tiên ở Anh để lại các đài kỷ niệm có quy mô lớn được xây dựng bằng các dụng cụ bằng đá đơn giản. Họ, và những người thuộc thời kỳ đồ đồng và đồ sắt, bao gồm cả những người CELT, được gọi là người Anh cổ. Họ sống trong một môi trường khắc nghiệt nhưng đã phát triển nghệ thuật tuyệt vời và trở thành các chiến binh tài ba.)

SKARA BRAE

Britain’s best-preserved prehistoric village is Skara Brae, Orkney, skara Brae dates back to the Stone Age, around 5.000 years ago. There were very few trees on Orkney, so the people built their houses out of stone. They even used stone to make the furniture-including beds and cupboards- which still survives.

(Làng tiền sử được bảo tồn tốt nhất của anh là Skara Brae, Orkney. Skara Brae đã có từ thời đồ đá, cách đây khoảng 5000 năm. Có rất ít cây cối ở ORKNEY, vì vậy người dân xây nhà của họ bằng đá. Thậm chí họ đã sử dụng đá để làm đồ đạc-bao gồm giường ngủ và tủ ly- vẫn còn tồn tại đến ngày nay.)

STONEHENGE

Europe’s greates prehistoric monument is STONEHENGE, a massive stone circle used for religious ceremonies, which stands on Salisbury Plain, England. Stonehenge  was built in stages between 2950 and 2500 B.C. its gigantic stones are called sarsens. These came from about 30km (18.6 miles) away. No one knows how the Ancient Britons moved them to Stonehenge.

( Đài kỷ niệm tiền sử lớn nhất Châu Âu là Stonehenge, một vòng tròn đá lớn dùng cho các nghi lễ tôn giáo ở đồng bằng Salisbury đã xây dựng từ năm 2950 đến 2500 trước Công Nguyên. Các khối đá khổng lồ được gọi là khối sa thạch. Những khối đá này xuất phát từ cách đó 30km( 18,6 dặm ). Không ai biết làm thế nào mà người Anh cổ di chuyển chúng đến Stonehenge).

Each sarsen was about 9m (29.5ft) tall (6m) 19.7ft above ground, and weighed some 40 tonnes. ( Mỗi khối sa thạch cao khoảng 9m )(29,5ft), dài 6m và nặng khoảng 40 tấn.)

Tops of sarsen stones had dimples, which fitted into holes on lintels. ( Đỉnh của các khối sa thạch có mấu, lắp vừa vào trong các lỗ trên các dầm đỡ).

Acient Britons may have dragged stones on sleds or rollers. ( Người Anh cổ có thể kéo những khối đá này bằng xe trượt tuyết hoặc bằng trục lăn.)

Builders may have used poles as levers to raise the huge lintel stones. ( Những người xây dựng có thể đã sử dụng các cần làm đòn bẩy để dựng những khối đá khối đá lanh-tô khổng lồ này.)

MAIDEN CASTLE ( LÂU ĐÀI ĐẦU TIÊN)

This hill fort in Dorset, England big enough to contain a sizeable village. It was built in the 6th century B.C. and enlarged some 200 years later. Its iron Age inhabitants protected themselves with huge ditches, throwing up the earth to make ridges.

(Đồi công sự này ở Dorser, nước Anh, đủ lớn để chứa cả một làng. Nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, và được mở rộng sau đó khoảng 200 năm. Các cư dân thuộc Thời Kỳ đồ sắt đã tự bảo vệ mình bằng các hào khổng lồ, đắp đất lên để tạo thành các dãy đồi.)

WOAD ( CÂY TÙNG LAM)

Ancient Britons decorated their bodies with a blue dye made from the woad plant. They made the dye by mixing up a paste of woad leaves and water, and rolling this into a ball. When the ball dried, the paste on the inside turned blue. The ancient Britons probably wore the dye to make themselves look fearsome in battle.

( Người Anh cổ trang trí trên cơ thể họ bằng một chất nhuộm màu xanh được làm từ cây tùng lam với nước và vo thành viên. Khi viên này khô, bột ở phía bên trong chuyển thành màu xanh. Người Anh cổ có lẽ đã dùng chất nhuộm này để làm cho mình đáng sợ hơn trong cuộc chiến).

METALWORKING (NGHỀ LÀM KIM LOẠI)

Britain’s metalworkers became highly skilled. In about 2500 B.C. They found out how to use copper and gold. Soon after, they were working in bronze, and discovered iron c.800 B.C. They continued to use gold, making beautiful objects such the finely worked cape which was buried in a warrior’s grave at Mold, North Wales.

(Các nghệ nhân kim hoàn của Anh đã trở thành những người có tay nghề cao. Vào khoảng năm 2500 trước công nguyên, họ đã tìm ra cách sử dụng đồng và vàng. Ngay sau đó, họ đã đúc đồng và khám phá ra sắt vào khoảng 800 trước công nguyên. Họ tiếp tục sử dụng vàng, làm ra các vật dụng xinh đẹp như áo choàng được gia công tinh xảo,  chiếc áo được chôn trong mộ của một chiến binh ở Mold, Bắc xứ WALES)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *